STATUTUL ASOCIAŢIEI OBŞTEŞTI UNIUNEA ARTIŞTILOR PLASTICI DIN RM (ÎN REDACŢIE NOUĂ). Descarcă
REGULAMENT CU PRIVIRE LA STUDIOURILE DE CREAȚIE DIN CADRUL A.O. UNIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI DIN RM. Descarcă


APROBAT
ÎN REDACŢIE NOUĂ LA CONGRESUL XXI AL
ASOCIAŢIEI OBŞTEŞTI UNIUNEA ARTIŞTILOR
PLASTICI DIN REPUBLICA MOLDOVA
DIN 12 IUNIE 2014
Preşedintele
Asociaţiei
Jaloba Ghenadie
ÎNREGISTRAT
ÎN REDACŢIE NOUĂ
LA MINISTERUL JUSTIŢIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA
Data 2014STATUTUL

ASOCIAŢIEI OBŞTEŞTI
UNIUNEA ARTIŞTILOR PLASTICI
DIN REPUBLICA MOLDOVA
(ÎN REDACŢIE NOUĂ)

Chişinău 2014

1. DISPOZIŢII GENERALE
1.1. Asociaţia Obştească Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova, în continuare “Asociaţia”, este o asociaţie obştească de artişti plastici profesionişti, neguvernamentală, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate corespunzător genurilor creativităţii, cum sunt: pictură, sculptură, grafică, artă decorativă (aplicată), scenografie, pictură religioasă, foto-video, design, critică şi istorie a artei etc., în vederea realizării în comun a scopurilor determinate de prezentul statut.
1.2. Denumirea completă: Asociaţia Obştească Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova.
1.3. Asociaţia este creată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea Republicii Moldova nr.837 – cu privire la asociaţiile obşteşti din 17 mai 1996 şi prezentul Statut.
1.4. Asociaţia se constituie în forma juridică de organizare: “asociaţie obştească”.
1.5. Asociaţia dobîndeşte calitatea de persoană juridică din momentul înregistrării statutului la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, dispune de toate drepturile şi obligaţiile care sunt atribuite de lege unor astfel de categorii de persoane juridice. Asociaţia dispune de ştampilă, emblemă, bilanţ financiar propriu, cont bancar, în lei şi în valută străină, cod fiscal, precum şi alte atribute ale persoanei juridice.
1.6. Asociaţia reprezintă o asociaţie obştească republicană şi îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Durata de activitate a asociaţiei este nelimitată.
1.7. Asociaţia va folosi întregul venit de la activitea sa în scopurile prevăzute de statut.
1.8. Asociaţia este nonprofit, apolitică, de utilitate publică.
1.9. Asociaţia nu va susţine vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcţie în cadrul autorităţilor publice şi nu va folosi vreo parte din venit sau proprietate pentru finanţarea acestora.
1.10. Asociaţia dispune de patrimoniu distinct, necesar pentru asigurarea activităţii prevăzute de statut şi poartă răspunderea pentru obligaţiunile sale cu acest patrimoniu.
1.11. Asociaţia este membru al Asociaţiei Internaţionale a Artelor Plastice (AIAP), UNESCO, Paris și membu al Asociației Obștești “Confederația Internațională a Uniunilor de Creație”, Moscova.
1.12. Sediul Asociaţiei se află pe adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Al. Mateevici, nr.50.

2. PRINCIPIILE DE ACTIVITATE
2.1. Asociaţia se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor libertăţii de asociere, de creaţie şi de exprimare a gîndirii creatoare, diversității opțiunilor și criteriilor estetice, legalităţii, publicităţii şi transparenţei, egalităţii în drepturi a tuturor membrilor săi, liberei exprimări a opiniei de către toţi membrii săi şi accesul lor la orice informaţie ce ţine de activitatea Asociaţiei, a solidarităţii morale, civice şi sociale a membrilor săi, autoadministrării şi autogestiunii.
2.2. Asociaţia este liberă să-şi aleagă activităţile proprii, formele şi metodele de activitate şi să-şi stabilească structura sa internă de organizare. Se interzice imixtiunea autorităţilor publice în activitatea Asociaţiei, precum şi imixtiunea Asociaţiei în activitatea autorităţilor publice.
2.3. Asociaţia promovează în activitatea sa valorile şi interesele naţionale, civice, ale democraţiei şi statului de drept, parteneriatul, competiţia deschisă şi respectă normele etice ale secretului necomercial.
2.4. Asociaţia va evita pe parcursul activităţii sale apariţia conflictului de interese.
2.5. Activitatea Asociaţiei are un caracter transparent, informaţia cu privire la actele de constituire şi cele programatice este accesibilă tuturor. Membrilor Asociației şi persoanelor juridice li se garantează accesul liber la raportul financiar și de activitate anual al Asociaţiei.

3. SCOPURILE ŞI METODELE DE REALIZARE
3.1. Scopurile Asociaţiei constau în contribuirea la:
• propagarea şi promovarea prevederilor Recomandărilor privind Statutul artistului, adoptate la şedinţa a XXI – a a Conferinţei Generale UNESCO, care a avut loc la Belgrad la 21 octombrie 1980;
• dezvoltarea personalităţii creatoare a artistului în planul aportului individual la dezvoltarea democratică a societății;
• promovarea culturii şi a valorilor culturale atît pe teritoriul Republicii Moldova, cît şi peste hotarele ei;
• popularizarea şi mediatizarea lucrărilor efectuate de membrii asociaţiei;
• susținerea logistică a artiștilor plastici – membri titulari și stagiari în realizarea proiectelor de creație a acestora;
• promovarea şi reprezentarea intereselor profesionale ale membrilor săi.
3.2. Pentru a-şi realiza scopurile Asociaţia va desfăşura următoarele activităţi:
• contribuie, prin forme și metode specifice la mediatizarea, promovarea și protejarea intereselor profesionale ale membrilor săi;
• organizarea şi participarea la seminare, conferinţe, întruniri, lecţii etc. în vederea realizării scopurilor statutare cu atragerea specialiştilor calificaţi în domeniile prioritare de activitate ale Asociaţiei;
• ridicarea nivelului calitativ al potențialului cognitiv și intelectual al cetățenilor;
• organizarea de sinestătător sau în colaborare, săli de expoziţii, saloane şi galerii de artă, școli, instituții de învățămînt cu profil artistic, inclusiv activităţi specifice în scopul susţinerii şi propagării lucrărilor de artă plastică ale membrilor săi în ţară şi peste hotarele ei;
• acționează cu diligență în limitele financiare proprii pentru sporirea bazei materiale (sedii, saloane și galerii de artă, studiouri, case și tabere de creație);
• editarea publicaţiilor de specialitate şi informare în domeniul artelor plastice;
• elaborarea şi participarea la realizarea unor proiecte de interes public, expoziţii, intervenţii artistice în sistemul urbanistic, concursuri pentru executarea de monumente şi alte asemenea activităţi;
• crează baze de date şi sisteme informaţionale accesibile membrilor Asociaţiei care să cuprindă toate domeniile artelor vizuale;
• colaborează cu organele administraţiei publice locale pentru realizarea scopurilor prevăzute în Statut şi asigură relevarea capacităţilor de expunere creatoare a fiecărui membru al Asociaţiei, ca acesta să beneficieze de ocrotire socială adecvată specificului activității sale creatoare, ca membrii Asociaţiei să poată comunica liber şi să poată participa nestingherit la schimburile interculturale;
• susţine şi asigură relaţii de colaborare între membrii săi, persoane fizice, precum şi între filialele, secţiile sau cenaclurile sale;
• sprijină conform Legii Republicii Moldova nr.139 cu privire drepturile de Autor şi Conexe din 2 iulie 2010 şi ale altor legi în vigoare în domeniul dat, exercitarea drepturilor şi apărării intereselor profesionale ale membrilor săi;
• elaborarea, implementarea/realizarea, evaluarea şi monitorizarea diferitelor proiecte la nivel local/naţional în scopul dezvoltării potenţialului socio-cultural şi uman al Republicii Moldova şi în scopul atingerii obiectivelor asociaţiei;
• îndeplineşte orice alte atribuţii în vederea atingerii scopului şi a obiectivelor sale statutare.
3.3. Pentru realizarea scopurilor propuse Asociaţia are dreptul:
• să reprezinte interesele membrilor Asociației în fața autorităților publice și alte organizații;
• să asigure protecţia drepturilor şi intereselor membrilor săi;
• să fondeze mijloace de informare în masă proprii;
• să desfăşoare activitate editorială;
• să difuzeze liber informaţia despre activitatea sa;
• să obțină de la autorităţile publice informaţia necesară pentru desfăşurarea activităţii statutare;
• să încheie contracte din numele său, să procure şi să înstrăineze bunuri în conformitate cu scopurile și prevederile statutare;
• să participe la concursuri naţionale şi internaţionale în vederea obţinerii de comenzi sociale şi dotaţii din partea statului, precum şi în vederea obţinerii de granturi şi burse de la alte ţări, de la fundaţii naţionale şi internaţionale;
• să încheie cu persoanele fizice şi juridice acorduri bilaterale şi multilaterale de colaborare, în vederea realizării scopurilor şi sarcinilor statutare;
• să înfiinţezei persoane juridice comerciale şi necomerciale;
• să procure complexuri patrimoniale, bunuri mobile şi imobile necesare pentru desfăşurarea activităţii şi asigurarea bunei funcţionări a Asociaţiei;
• să se bucure de alte drepturi asigurate de legislaţia în vigoare.
3.4. În conformitate cu art.188 al Codului Civil şi art.26 al Legii Republicii Moldova nr.837 – cu privire la asociaţiile obşteşti din 17 mai 1996, Asociaţia are dreptul să desfăşoare activitate economică ce rezultă nemijlocit din scopurile prevăzute de statut şi în exclusivitate pentru realizarea scopurilor statutare;

4. ORGANELE DE CONDUCERE ŞI DE CONTROL
4.1. În structura organizatorică a Asociaţiei intră următoarele organe:
• Congresul Asociaţiei;
• Consiliul Asociaţiei;
• Preşedintele Asociaţiei;
• Comisia de Cenzori a Asociaţiei (Cenzorul);
• Comisia de Supraveghere a Asociaţiei;
• Conducerea Operativă a Asociaţiei;
4.2. Organul suprem de conducere şi decizie al Asociaţiei este Congresul tuturor membrilor săi titulari, care se întruneşte ordinar şi extraordinar. La lucrările Congresului Asociației participă toți membrii titulari ai Asociației.
4.3. Congresul Asociaţiei are următoarele atribuţii principale:
• determină direcţiile principale de activitate ale Asociaţiei;
• decide adoptarea, completarea sau modificarea Statutului;
• examinează şi aprobă bugetul anual, bilanţul financiar anual;
• alege şi revocă membrii Consiliului Asociaţiei, Comisiei de Cenzori a Asociaţiei, Preşedintele Asociaţiei, Comisiei de Supraveghere a Asociației;
• alege membrii Comisiei de numărare a voturilor și membrii Secretariatului Congresului Asociației;
• alege Președintele Congresului Asociației;
• aprobă dările de seamă ale Consiliului Asociaţiei, Comisiei de Cenzoria a Asociaţiei și Comisiei de Supraveghere a Asociației.
• hotărăşte cu privire la reorganizarea sau lichidarea Asociaţiei, desemnează comisia de lichidare şi aprobă bilanţul de lichidare;
• aprobă criteriile de primire şi titularizare în rîndurile Asociaţei şi, respectiv, de retragere, suspendare şi excludere din rîndurile membrilor Asociaţiei;
• validează afilierea la asociaţii internaţionale cu scopuri similare Asociaţiei;
• decide asupra înfiinţării persoanelor juridice comerciale şi necomerciale;
• aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli care are ca sursă timbrul artelor plastice;
• validează Regulamentele elaborate şi aprobate de organele de conducere ale Asociaţiei între sesiunile Congresului Asociaţiei;
• aprobă modificările şi abrogările Regulamentelor Asociaţiei;
• examinează sesizările privind acţiunile îndreptate împotriva deciziilor luate de Consiliul Asociaţiei în rezolvarea contestaţiilor referitor la primirea şi titularizarea şi, respectiv, a excluderii din Asociaţie;
• examinează rapoartele de activitate ale Consiliului Asociaţiei, prezentate de Preşedintele Asociaţiei, Comisiei de Cenzori a Asociaţiei, Comisiei de Supraveghere a Asociației trasează măsurile de perspectivă asupra funcţionării Asociaţiei;
• hotărăşte orice alte probleme ce ţin de activitatea Asociaţiei.
4.4. Mandatul tuturor organelor alese de Congresul Asociaţiei este de 3 ani.
4.5. Ședinţele ordinare ale Congresului Asociaţiei se convoacă atunci cînd o cer interesele Asociaţiei, dar nu mai rar de o dată pe an. Convocarea Congresului Asociaţiei se face de către Consiliul Asociaţiei care va înştiinţa toţi membrii Asociaţiei cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării lucrărilor Congresului Asociaţiei. Anunţul privind convocarea şedinţei trebuie să conţină ordinea de zi, locul, data şi ora şedinţei. Despre convocarea organului suprem se va comunica fiecărui membru în parte sau prin publicaţia periodică indicată în Statutul Asociaţiei.
4.6. Convocarea Congresului extraordinar al Asociaţiei se face de către Consiliul Asociaţiei din iniţiativă proprie, la cererea Preşedintelui Asociaţiei, Comisiei de Cenzori a Asociaţiei, Comisiei de Supraveghere a Asociației ori la cererea a cel puţin 1/3 din numărul total al membrilor titulari ai Asociaţiei.
4.7. Congresul extraordinar al Asociaţiei se convoacă în termen de cel mult două luni de la data prezentării deciziei cu privire la convocarea şedinţei extraordinare adoptată de subiecţii nominalizaţi în punctul 4.6 al statutului, cu excepţia cazului în care solicitarea organizării Congresului extraordinar al Asociaţiei se face de către 1/3 din membrii titulari ai Asociaţiei, caz în care Conducerea Operativă a Asociaţiei este obligată să convoace Congresul Asociaţiei în termen de 30 de zile de la depunerea cererii. În cazul în care Consiliul Asociaţiei refuză sau tărăgănează intenţionat şi nejustificat convocarea şedinţei extraordinare a Congresului Asociaţiei, subiecţii împuterniciţi (punctul 4.6) sunt în drept să convoace şedinţa extraordinară fără acordul Consiliului Asociaţiei în modul stabilit pentru acesta.
4.8. Congresul Asociaţiei este considerat deliberativ dacă la lucrările lui participă 50% plus unu din numărul total de membri ai Asociaţiei, cu excepţia celor aflaţi în străinătate. Fiecare membru deţine un singur vot. Hotărîrile se adoptă prin votul majorităţii simple a celor prezenţi, exceptînd hotărîrile de modificare şi completare a statutului şi de reorganizare şi lichidare a Asociaţiei, hotărîri ce se adoptă prin votul a 2/3 din numărul membrilor prezenţi la Congresul Asociaţiei.
4.9. Dacă Congresul Asociaţiei nu este considerat deliberativ, în termen de 15 zile organul abilitat convoacă repetat şedinţa Congresului Asociaţiei cu aceeaşi ordine de zi. Ședinţa convocată repetat va fi deliberativă cu participarea celor prezenţi, cu excepţia hotărîrii cu privire la desfiinţarea Asociaţiei.
4.10. Congresul Asociaţiei poate adopta hotărîri doar privind chestiuni incluse în ordinea de zi. Referitor la chestiunile care nu au fost incluse în ordinea de zi Congresul Asociaţiei poate adopta hotărîri numai în cazul cînd participă sau sunt reprezentaţi toţi membrii Asociaţiei. În funcţie de problemele discutate, Congresul Asociaţiei hotărăşte modalitatea de exprimare a votului: secret sau deschis.
4.11. Desfăşurarea Congresului Asociaţiei se consemnează într-un proces-verbal semnat de Secretariatul Congresului Asociaţiei şi contrasemnat de Preşedintele Congresului Asociaţiei. Lucrările desfăşurate de Congresul Asociaţiei sunt organizate de către organele eligibile: Președintele Congresului Asociaţiei, Comisia de numărare a voturilor și Secretariatul Congresului Asociaţiei.
4.12. Consiliul Asociaţiei este organul permanent de conducere şi administrare a activităţii curente a Asociaţiei, care este constituit din 19 membri: Preşedintele Asociaţiei, preşedinţii secţiilor, filialelor (aleşi de adunările acestora) şi membrii aleşi prin votul Congresului Asociaţiei, pe o perioadă de 3 ani. Secţiile şi filialele vor fi reprezentate în Consiliul Asociaţiei de un număr de membri proporţional componenței acestora faţă de numărul total al membrilor Asociaţiei. Consiliul Asociaţiei se subordonează Congresului Asociaţiei şi are următoarea competenţă:
• elaborează strategia dezvoltării şi trasează direcţiile principale ale activităţii Asociaţiei, prezentîndu-le pentru aprobare Congresului Asociaţiei;
• asigură îndeplinirea deciziilor Congresului Asociaţiei şi prezintă rapoarte Congresului Asociaţiei privind activitatea Asociaţiei;
• aprobă bugetul Asociaţiei, raportul financiar anual şi raportul privind activitatea acesteia prezentîndu-le Congresului Asociaţiei pentru aprobare;
• aprobă Regulamentele Asociaţiei şi stabileşte structura ei organizatorică;
• aprobă angajarea şi concedierea vicepreședinților Asociaţiei;
• stabileşte, în condiţiile legii, responsabilitatea materială a Preşedintelui Asociaţiei;
• stabileşte condiţiile şi procedura de primire a noi membri în Asociaţie, precum şi cele de retragere din rîndurile ei;
• aprobă sigiliul, ştampila, simbolica şi formularele Asociaţiei;
• decide crearea, reorganizarea şi lichidarea filialelor Asociaţiei, aprobarea Regulamentelor lor;
• solicită filialelor, secțiilor de creație să întocmească proiecte de Regulamente necesare desfășurării activității;
• gestionează patrimoniul Asociaţiei şi activitatea privind majorarea lui;
• stabileşte modul în care pot fi folosite şi repartizate donaţiile colectate;
• asigură respectarea de către Asociaţie a normelor eticii prevăzute în sectorul necomercial;
• decide primirea şi excluderea membrilor Asociaţiei;
• dezbate, aprobă, ia decizii referitoare la procurarea, distribuirea şi înstrăinarea patrimoniului, cu excepţia înstrăinării patrimoniului imobiliar, care ţine de competenţa Congresului Asociaţiei;
• asigură conducerea operativă a activităţii economice a Asociaţiei şi administrarea nemijlocită a bunurilor Asociaţiei;
• hotărăşte participarea Asociaţiei în calitate de fondator al organizaţiilor necomerciale şi al societăţilor comerciale;
• la propunerea Preşedintelui Asociaţiei, alege, prin vot, dintre membrii titulari ai Asociaţiei, persoane ce vor ocupa funcţiile de vicepreşedinţi ai Asociaţiei;
• poate retrage calitatea de membru în Conducerea Operativă a Asociaţiei pe baza constatărilor privind nerespectarea angajamentelor asumate în executarea proiectelor şi programelor aprobate sau în cazul în care se constată ca sunt încălcate prevederile Statutului, ale Regulamentelor Asociaţiei şi ale legilor în vigoare;
• conferă calitatea de membru de onoare al Asociației unor personalități de vază din domeniul artei românești atît din țară cît și din străinătate, stabilite împreună cu Conducerea Operativă a Asociației;
• aprobă numărul de membri pentru Conducerea Operativă a Asociaţiei în baza unui program general de dezvoltare a activității Asociaţiei cu obiective concrete şi identificarea mijloacelor de realizare a acestora;
• validează dispoziţiile Conducerii Operative a Asociaţiei privind numirea şi transferarea din funcţie a cadrelor de conducere administrative ale Asociaţiei;
• analizează rapoartele de activitate ale Conducerii Operative a Asociaţiei şi ia hotărîrile ce se impun;
• dezbate, aprobă şi urmăreşte realizarea proiectelor şi a programelor de dezvoltare ale activităţii Asociaţiei;
• definitivează proiectele de Regulamente ale Asociației ce intră în competenţa de aprobare a Congresului Asociaţiei şi aprobă proiectele de Regulamente ale Ascociației ce ţin de competenţa sa şi le supune spre validare Congresului Asociaţiei;
• analizează şi propune soluţii pentru rezolvarea contestaţiilor privitor la titularizarea, primirea, suspendarea şi excluderea din rîndurile membrilor Asociaţiei, în litigiile dintre membrii Asociaţiei care nu au putut fi soluţionate la nivelul filialelor, secţiilor şi a cenaclurilor;
• adoptă hotărîri privind înființarea secțiilor;
• stabileşte cuantumul cotizaţiilor de aderare (titularizare) şi anuale de membru al Asociaţiei, precum şi contribuţia fiecărei filiale, secţii la constituirea fondului centralizat al Asociaţiei;
• sprijină propunerile făcute de filialele Asociației și Conducerea Operativă a Asociației în țară și străinătate, precum ar fi: delegațiile oficiale, beneficiarii de burse și călătorii de studii și documentare, manageri de expoziții etc.;
• în cazul cînd, între calitatea de membru al Consiliului Asociației și cea de membru în Conducerea Operativă a Asociației se ivește o situație de incompatibilitate, aceasta se va depăși prin renunțarea de către persoana vizată la una din calități;
• toate atribuțiile care nu aparțin prin Statut Consiliului Asociației, aparțin de drept Congresului Asociației.
4.13. Consiliul Asociaţiei este ales de Congresul Asociaţiei pe un termen de 3 ani. Şedinţele Consiliului Asociaţiei se convoacă la necesitate, dar nu mai rar de o data în două luni şi sunt deliberative, daca sunt prezenţi 2/3 din numărul total al membrilor. Consiliul se convoacă de către Preşedintele Asociației sau la cererea a ¼ din membrii acestuia prin anunţuri în scris, cu două săptămîni înainte de şedinţă şi cu preaviz asupra ordinii de zi. La şedinţele Consiliului Asociaţiei participă şi Conducerea Operativă a Asociaţiei, Comisia de Cenzori a Asociației și Comisia de Supraveghere a Asociației. Consiliul Asociaţiei adoptă hotărîri prin vot deschis sau secret, cu majoritatea simplă de voturi sau cu votul a 2/3 din numărul membrilor prezenţi, în dependenţă de caz. Procesele-verbale ale ședințelor sînt semnate de către secretarul ședinței și toți membrii prezenți la ședință. Hotărîrile Consiliului Asociaţiei se pun în aplicare de către Conducerea Operativă a Asociaţiei. Consiliul Asociației îşi desfăşoară activitatea în baza Regulamentului propriu, validat de Congresul Asociaţiei.
4.14. Calitatea de membru al Consiliului Asociaţiei încetează în următoarele condiţii:
• în caz de deces;
• în caz de demisie cu respectarea termenului stabilit de cel ce demisionează, dar care nu va putea fi mai scurt de o lună de la avizarea în scris a Preşedintelui Asociaţiei;
• în caz de excludere prin decizia Congresului Asociaţiei.
4.15. În situaţiile prevăzute la punctul 4.14., locul din Consiliu Asociaţiei rămîne vacant urmînd ca în termenul cel mai scurt posibil sa se desemneze un alt membru - următorul pe lista candidaților votată de Congresul Asociației.
4.16. Consiliul alege secretarul care:
• ţine lucrările de secretariat;
• înregistrează cererile şi demersurile prezentate Asociaţiei;
• întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor Congreselor Asociaţiei şi pe cele ale Consiliului Asociaţiei;
• duce corespondenţa cu autorităţile publice, cu alte organizaţii şi instituţii.
4.17. Preşedintele Asociaţiei care este concomitent și Președintele Consiliului Asociației, este ales de Congresul Asociației pe un termen de 3 ani, prin vot majoritar și deține funcția în curs de cel mult două mandate succesive. Acesta gestionează nemijlocit Asociaţia în perioada dintre şedinţele Consiliului Asociaţiei şi are următoarea competenţă:
• adoptă decizii pe orice problemă ce ţine de activitatea Asociaţiei şi care nu este de competenţa exclusivă a altor organe;
• convoacă și prezidează ședințele Consiliului Asociației;
• reprezintă Asociaţia în instanţele judiciare, în relaţiile cu autorităţile publice şi alte persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate;
• administrează operativ mijloacele Asociaţiei, încheie tranzacţii şi semnează alte documente financiare;
• prin semnătura sa Preşedintele Asociaţiei angajează Asociaţia în mod legal;
• face propuneri pentru angajarea şi concedierea personalului;
• este responsabil pentru ţinerea lucrărilor de secretariat;
• asigură ducerea evidenţei contabile şi statistice conform ordinii stabilite de lege;
• poartă răspunderea personală de activitatea Asociaţiei şi este responsabil de valorile imobile şi circulante ale ei;
• vine cu propuneri privind modul în care pot fi repartizate donaţiile colectate şi participă la distribuirea ajutorului umanitar şi de altă natură;
• oferă autorităţilor publice împuternicite informaţia necesară şi prezintă rapoartele stabilite de lege către acestea;
• emite dispoziții, indicaţii, instrucţiuni;
• decide asupra formelor şi metodelor de lucru, asigură integritatea şi folosirea raţională a patrimoniului Asociaţiei;
• Preşedintele Asociaţiei poate emite mandat de reprezentare, delegaţie cu atribuţii precise şi dreptul la semnătură pentru vicepreşedinţi, precum şi unor oameni cu funcţii de răspundere din Asociaţiei.
4.18. Președintele Asociaţiei poate constitui în caz de necesitate grupuri de experţi pentru a studia anumite probleme importante legate de activitatea Asociaţiei, pentru atenţionarea opiniei publice asupra unor probleme majore ale societăţii.
4.19. Controlul asupra activităţii economico-financiare a Asociaţiei este efectuată de către Comisia de Cenzori a Asociaţiei, aleasă de Congresul Asociaţiei pe un termen de 3 ani. Comisia de Cezori a Asociaţie este constituită din 3-5 membri şi din componenţa acesteia nu pot face parte membrii Consiliului Asociaţiei.
4.20. Comisiei de Cezori a Asociaţie are următoarele atribuții:
• controlează legalitatea utilizării mijloacelor financiare ale Asociaţiei;
• efectuează lucrările de revizie a Asociaţiei, care se face prin anunţarea preventivă în scris a Consiliului Asociaţiei de către preşedintele Comisiei de Cenzori a Asociaţiei;
• efectuează revizuirea economico-financiară şi a altor activităţi ale Asociaţiei, controlul se efectuează exclusiv în prezenţa a 3 membri ai Comisiei de Cenzori a Asociaţiei;
• efectuează controlul asupra prestării şi realizării bunurilor materiale ce fac parte din patrimoniul bunurilor;
• Comisia de Cenzori a Asociației își desfășoară activitatea în baza Regulamentului propriu, aprobat de Congresul Asociației, conform Statutului.
• poate asista, parțial sau integral la ședințele Consiliului Asociației
4.21. Comisia de Cenzori a Asociaţiei are dreptul să ceară Consiliului Asociaţiei date privind activitatea lor pe o perioadă concretă, să facă cunoştinţă cu toate actele, documentele, ce vizează activitatea Asociaţiei.
4.22. Comisia de Cenzori a Asociaţiei efectuează controlul o dată pe an. Comisia de Cenzori a Asociaţiei poate decide efectuarea unor controale din iniţiativă proprie în caz de semnale a unor încălcări în activitatea financiară a Asociaţiei.
4.23. Rezultatele controlului efectuat de către Comisia de Cenzori a Asociaţiei sunt prezentate sub formă de dare de seamă Consiliului Asociaţiei şi Congresului Asociaţiei.
4.24. Comisia de Supraveghere a Asociaţiei, este aleasă de Congresul Asociaţiei pe un termen de 3 ani. Comisia de Supraveghere a Asociaţie este constituită din 3-5 membri şi din componenţa acesteia nu pot face parte membrii Consiliului Asociaţiei, Comisiei de Cenzori și Conducerii Operative.
4.25. Comisia de Supraveghere a Asociaţie are următoarele atribuții:
• cercetează încălcările Statutului Asociației și a normelor interne, mediază conflictele dintre membrii Asociației și contestațiile la adresa actelor organelor de conducere (cererile se prezintă în scris şi cu semnătura reclamantului);
• supraveghează respectarea Statutului Asociaţiei, Regulamentelor Ascociaţiei, deciziilor Congresului Asociaţiei, Consiliului Asociaţiei;
• Comisia de Supraveghere a Asociației este independentă și își desfășoară activitatea în baza Regulamentului propriu, aprobat de Congresul Asociației, conform Statutului.
• analizează respectarea Statutului Asociaţiei, Regulamentelor Ascociaţiei, executarea deciziilor Congresului Asociaţiei, Consiliului Asociaţiei şi prezintă concluzii pe marginea acestora Congresului Asociaţiei;
• supraveghează respectarea legilor, decretelor, hotărîrilor şi cerinţelor guvernamentale în vigoare referitoare la Asociaţie;
• poate asista, parțial sau integral la ședințele Consiliului Asociației
4.26. Comisia de Supraveghere a Asociaţiei are dreptul să ceară Consiliului Asociaţiei date privind activitatea lor pe o perioadă concretă, să facă cunoştinţă cu toate actele, documentele, ce vizează activitatea Asociaţiei.
4.27. Rezultatele activității sale Comisia de Supraveghere a Asociaţiei le prezintă sub formă de dare de seamă Consiliului Asociaţiei şi Congresului Asociaţiei.
4.28. Conducerea Operativă a Asociaţiei este constituită din Preşedintele Asociaţiei, vicepreşedinţi, directorul economic, directorul executiv şi şefii subdiviziunilor Asociaţiei, şi răspunde faţă de Consiliul Asociaţei pentru activitatea sa, desfăşurată în baza programelor prezentate.
4.29. Conducerea Operativă a Asociaţiei are următoarele atribuţii:
• asigură îndeplinirea hotărîrilor Consiliului Asociaţiei;
• întocmeşte şi prezintă Consiliului Asociaţiei spre dezbatere raportul de activitate, precum şi proiectele de reglementări interne;
• realizează proiectul sau programul de activitate artistică şi managerială a Asociaţiei, aprobate de Consiliul Asociaţiei, în baza cărora a fost aleasă;
• organizează serviciile administrative de funcţionare ale Ascoiaţiei;
• organizează şi urmărește activitatea economico-financiară şi administrativă de întocmire a proiectului bugetului anual al Asociaţiei, pe care îl va supune analizei şi avizării Consiliului Asociaţiei;
• asigură întocmirea expunerilor de motive pentru Consiliul Asociaţiei în vederea adoptării hotărîrilor urgente privind priorităţile activităţilor şi acţiunilor Asociaţiei faţă de cheltuielile prevăzute de buget;
• angajează, cu aprobarea Consiliului Ascoiației, prin contracte de muncă civile sau de management, personalul de conducere din sistemul admininstrativ al Asociaţiei;
• face propuneri şi recomandări Consiliului Asociaţiei privind înfiinţarea persoanelor juridice comerciale şi necomerciale;
• controlează şi coordonează unităţile cu activităţi economice conexe pe care le înfiinţează Consiliul Asociaţiei sau care sunt înfiinţate la data prezentului Statut în structura sa;
• asigură îndeplinirea procedurii de convocare a sesiunilor Asociaţiei şi a Congresului Asociaţiei;
• întocmește și propune spre aprobare, Consiliului Asociaţiei proiecte de Regulamente ale Asociaţiei, precum şi proiecte de Regulamente ale subunităţilor Asociaţiei;
• organizează manifestări expoziţionale, simpozioane, conferinţe, tîrguri de artă în ţară şi în străinătate în cadrul convenţiilor încheiate.
4.30. În exercitarea atribuţiilor sale, Conducerea Operativă a Asociaţiei emite dispoziţii în conformitate cu deciziile Consiliului Asociaţiei, ce sunt semnate de către Preşedintele Asociaţiei.
4.31. Actele juridice încheiate de organele de conducere și executive ale Asociației, în limita puterilor ce le sunt atribuite în conformitate cu prezentul Statut, sunt considerate ca încheiate de însuși Asociație ca persoană juridică și ele sunt obligatorii pentru ea.
4.32. Asociaţia răspunde pentru toate actele şi faptele delictuale şi cvasidelictuale savîrşite de organele sale în exercitarea funcţiilor lor, iar membrii Conducerii Operative a Asociaţiei sunt, personal şi solidar, răspunzători pentru daunele provenite din culpa lor faţă de terţe persoane şi faţă de Asociaţie.

5. MEMBRII ASOCIAŢIEI. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE LOR
5.1. Fondatorii Asociației devin de plin drept membri (titulari) ai Asociației. Asociația este constituită din membri titulari, stagiari și membri de oanoare.
Membru al Asociației poate deveni orice artist plastic profesionist cu studii în domeniu, a cărui prestație este recunoscută public prin creațiile sale și prin participarea activă la viața culturală și spirituală, fiind exclus de a fi supus unor discriminări pe motiv de credință, religie, naționalitate și care îndeplinește condițiile stabilite în Statutul și Regulamentele Asociației.
Membru al Asociației poate fi orice cetățean al Republicii Moldova, precum și cetățenii străini, persoanele fără cetățenie (apatrizii), cu domiciliul în Republica Moldova sau străinătate, care recunosc și susțin obiectivele Asociației. Asociația nu poartă răspundere pentru obligațiile membrilor săi, iar membrii nu răspund pentru obligațiile Asociației.
Membri de onoare ai Asociației pot fi personalități marcante din cultură care s-au impus prin aportul lor în cultura națională sau internațională.
5.2. Candidatura viitorului membru al Asociației, precum și retragerea din rîndurile ei este discutată la ședința Consiliului Asociației, în prezența candidatului respectiv. Decizia de acceptare sau retragere a membrului va fi adusă ulterior la cunoștința Congresului Asociației.
Calitatea de membru al Asociației poate fi dobîndită prin depunerea la Biroul Secției de Creație al Asociației a unei cereri și mape personale spre examinare și recomandare în cadrul ședinței Secției de Creație al Asociației, care urmează a fi validată de către Consiliul Asociației pentru stabilirea competenței profesionale, a cotei de creativitate artistică: membru titular, membru stagiar sau luat la evidență de către Asociație.
Dosarul prezentat pentru obținerea calității de membru titular trebuie să conțină următoarele documente: cerere către Consiliul Asociației, recomandare din partea Secției de Creație al Asociației, trei recomandări din partea membrilor titulari ai Asociației, CV (autobiografia) detaliat, trei fotografii personale: doua 3X4 (alb-negru sau color) și una artistică (color), xerocopia diplomei, xerocopia buletinului de identitate, xerocopia cărții de muncă, xerocopii ale materialelor publicate în presă, zece-cincisprezece fotografii ale lucrărilor de autor.
Calitatea de membru al Asociației încetează la decizia Consiliului Asociației prin retragere, suspendare și excludere din rîndurile Asociației:
• retragerea se efectuează în temeiul cererii înaintate de către titular către Consiliul Asociației;
• suspendarea se efectuează fie în temeiul unei cereri exprese înaintate de către titular către Consiliul Asociației, fie în urma unei sesizări formulate de către un grup de artiști plastici sau Secția de Creație a Asociației;
• excluderea din rîndurile membrilor Asociației se va aplica în cazul admiterii unor comportamente sistematice discordante cu prezentul Statut sau neparticipării nemotivate la viața artistică în curs de 5 ani. Inițierea procedurii de excludere poate veni de la Secția de Creație a Asociației sau de la un grup de membri ai Asociației printr-o cerere susținută cu argumente pertinente, relevante și irefutabile. Decizia de excludere intră în vigoare la data aprobării ei de către Consiliul Asociației.
5.3. Fiecare membru al Asociației achită anual cotizația de membru. Cuantumul cotizației de membru se stabilește prin decizia Consiliului Asociației;
5.4. Membrii Asociației, exceptînd membrii de onoare au următoarele drepturi și obligații:
• dreptul de a participa la activitatea Asociației, de a participa la toate proiectele Asociației, să publice lucrări și alte materiale în organul de presă al Asociației, de a se retrage din Asociație, prezentînd sau nu motivele respective;
• să beneficieze de formele de manifestare și promovare a creației proprii stabilite prin Statut;
• să beneficieze de serviciile structurilor Asociației, în ale căror atribuții, este prevăzută încheierea contractelor de gestionare a drepturilor de autor, de comandă sau de intermediere în condițiile Legii Republicii Moldova nr.139 cu privire drepturile de Autor şi Conexe din 2 iulie 2010;
• să beneficieze de baza materială a Asociației, care include: galeriile de artă, sălile de expoziții, sedii, case de creație, studiourile de creație, etc. conform Regulamentelor Asociației. Regia studiourilor de creație vor fi suportate de către artiștii plastici.
• să beneficieze de consultanță în problemele profesionale și sociale, legate de calitatea de membru al Asociației;
• să beneficieze de ajutoare materiale de creație conform Regulamentelor Asociației;
• drept de vot și dreptul de a fi aleși în organele de conducere ale Asociației au numai membrii titulari ai Asociației;
• să respecte prevederile prezentului Statut și al filialei, secției de creație din care face parte fiecare, hotărîrile Congresului Asociației, Consiliul Asociației, Președintelui Asociației, precum și Regulamentele Asociației;
• să achite cotizația de membru la timp.
• să participe activ, prin acțiunile inițiate de Asociație, filiale, secții de creație la viața și preocupările Asociației, precum și la realizarea scopurilor stautare;
• să contribuie, prin creația și activitatea lor, la transpunerea în viață a obiectivelor Asociației și să participe la îndeplinirea atribuțiilor ei, prevăzute de prezentul Statut;
• să comporte o atitudine loială față de colegi și obiectivele Asociației;
• membrii stagiari ai Asociației nu au dreptul la vot și dreptul de a fi aleși în organele de conducere ale Asociației.
• membrii Asociației nu au dreptul să întreprindă activități economice sau familiale, utilizînd patrimoniul Asociației drept fundament economic: mijloace financiare, închirieri de spații, utilaje, echipamente etc.
• în organele de conducere ale Asociației pot fi aleși membrii titulari ai Asociației. Membrii aleși în Consiliul Asociației, Comisia de Cenzori a Asociației, Conducerea Operativă a Asociației, Comisia de Supraveghere a Asociației și în organele de conducere ale filialelor, secțiilor de creație a Asociației primesc un mandat pentru o perioadă de 3 ani ori de cîte ori vor fi aleși și trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
- au cetățenia Republicii Moldova și domiciliul în Republica Moldova;
- să nu fi suferit condamnări pentru infracțiuni prevăzute de legislația Republicii Moldova;
- să nu desfășoare activități ce pot conduce la concurență neloială cu activități economice conexe ale Asociației.
5.5. Membrul care nu participă la activitatea Asociației, rupînd din proprie inițiativă legătura cu Asociația, precum și acei membri care încalcă prevederile prezentului Statut, pot fi excluși din rîndul membrilor Asociației de către Consiliul Asociației, printr-o decizie care va fi ulterior adusă la cunoștința Congresului.

6. PATRIMONIUL ȘI SURSELE DE FINANȚARE
6.1. Asociația este succesoarea de drept a fostei Uniuni a Artiștilor Plastici din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM) și a Fondului Plastic din RSSM, deținînd întregul patrimoniu al aparatului administrativ și al subdiviziunilor ei – întreaga avere moștenită conform Hotărîrii Congresului VIII de lichidare a Uniunii Artiștilor Plastici din URSS din 22 aprilie 1992.
6.2. Patrimoniul Asociației se formează din:
• cotizațiile de membru: de aderare 200 lei, anuale 30 lei;
• sponsorizări și donații benevole, făcute de persoane fizice și juridice, din țară și din străinătate; donațiile către Asociație pot fi sub formă de bunuri mobile și imobile, drepturi de autor, acțiuni etc.;
• subvenții de stat, venituri obținute de la hîrtiile de valoare, depuneri bănești;
• venituri din activități economice ce rezultă nemijlocit din scopurile prevăzute de Statut sau de la activitățile economice desfășurate de persoane juridice comerciale (societăți comerciale) constituite cu participarea Asociației;
• venituri obținute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietății;
• sponsorizări primite conform legilor în vigoare, ajutoare și mecenate, inclusiv în valută, încasate în mod legal și potrivit normelor interne ale Asociației;
• vărsăminte stabilite prin hotărîri ale Consiliului Asociației cu caracter obligatoriu, pentru toate structurile și unitățile Asociației, exprimate în cote procentuale asupra veniturilor provenite din activitățile statutare ale acestora;
• venituri provenite din editarea unor publicații de specialitate și din serviciile de publicitate;
• venituri din locațiune și alte asemănătoare;
• alte venituri conform legislației în vigoare; toate veniturile Asociației sunt administrate de Conducerea Operativă a Asociației în baza bugetelor anuale aprobate conform Statutului;
• din veniturile sale, Asociația poate înființa în țară și străinătate structuri cu activități economice comerciale și necomerciale precum ar fi:
- galerii de artă, în care sunt prezentate și se vînd lucrările de artă plastică – creații ale membrilor săi – ca și produse ale Fondului Plastic, alte materiale și ustensile necesare practicării artelor plastice;
- edituri, unități poligrafice;
- structuri specializate de intermediere între autori, membri ai Asociației și utilizatorii de artă plastică;
- instituții de învățămînt;
6.3. Patrimoniul Asociației este format din drepturile și obligațiile aferente bunurilor pe care Asociația le-a dobîndit la data înființării și cele care au fost dobîndite în condițiile Codului Civil al RM (vînzare – cumpărare, donații, alte acte juridice civile) sau aflate în posesia Asociației, bunuri date de Asociație în administrarea oficiilor teritoriale ale Asociației în subordinea consiliilor filialelor, secțiilor Asociației.
6.4. Asociația poate avea în proprietate clădiri, construcții, utilaje, mijloace de transport, precum și alt patrimoniu necesar activității de realizare a scopurilor stabilite de prezentul Statut; în patrimoniul imobiliar al Asociației funcționează următoarele unități:
• imobilul situat pe str. Al. Mateevici, nr.50, mun. Chișinău, Republica Moldova;
• Centrul Expozițional „Constantin Brâncuși”, situate pe bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr.3, mun. Chișinău, Republica Moldova, în componența căruia intră: Sala de Expoziții, Salon „Arta” (etajul 2), baza de date, sectorul informațional relații cu publicul, direcția relații internaționale și proiecte etc.;
• Fondul Plastic – centru de creație, instruire și producție artistică a Asociației, situate pe str. Gh. Asachi, nr. 54, mun. Chișinău, Republica Moldova, în componența căruia intră: atelierul de litografie, atelierul de prelucrare artistică a lemnului, atelierele experimentale de ceramică, sticlă, sculptură, artă decorativă, prelucrare a metalului (forjare) etc.;
• studiourile de creație, situate pe str. N. Dimo, nr. 7/2, str. Gh. Asachi, nr. 54, str. M. Basarab, nr. 8/2, mun. Chișinău, Republica Moldova.
• imobilele situate pe str. Independenței nr. 58, str. G. Coșbuc nr. 31, mun. Bălți, Republica Moldova.
6.5. Patrimoniul Asociației este indivizivbil. Un grup de membri ai Asociației sau un membru al Asociației în parte, precum și filialele, secțiile, nu pot avea pretenții asupra patrimoniului Asociației, deci, nu pot dispune în particular de proprietatea comună a Asociației, conform Legii Republicii Moldova nr.837 – cu privire la asociaţiile obşteşti din 17 mai 1996.
6.6. Întreg patrimoniul Asociației, precum și beneficiul obținut din activitatea economică, este folosit pentru realizarea scopurilor statutare și nu poate fi distribuit între membri.
6.7. Înstrăinarea din patrimoniul Asociației a bunurilor imobile care se încadrează în punctul 6.4. al prezentului Statut, precum și cele mobile ce se încadrează în categoria „bunuri culturale” și care întrunesc criteriile de clasare în patrimoniul național cultural (lucrări de artă de colecție, muzeu, etc.) poate fi făcut numai în baza hotărîrii Congresului Asociației, aprobat cu votul a ¾ din numărul membrilor prezenți conform procedurii statutare. Proiectele de parteneriat în scopuri economice sau alte scopuri cu participarea Uniunii Artiștilor Plastici din RM, privind implicarea patrimoniului imobil (construcții, terenuri etc.) se aprobă numai în baza hotărîrii Congresului Asociației, cu votul a ¾ din numărul total al membrilor Asociației.
6.8. Bunurile Asociației aflate în patrimoniul său pot fi date, prin hotărîri ale Consiliului Asociației în administrarea structurilor Asociației sau membrilor titulari ai Asociației, pentru a le fi asigurată funcționarea, răspunzînd potrivit Statutului și legilor în vigoare pentru modul în care își îndeplinesc obligațiile de administrator, cu respectarea punctului 6.7. al prezentului Statut referitor la înstrăinare.
6.9. Patrimoniul transmis Asociației de către membrii săi în calitate de cotizații și donații nu poate fi revocat și constituie proprietate a Asociației.
6.10. Asociația nu va folosi vreo parte din proprietatea sa sau din venit în interesele vreunui membru al Asociației, vreunui fondator sau vreunei persoane particulare.

7. TRANSPARENȚA ACTIVITĂȚII ȘI DAREA DE SEAMĂ FINANCIARĂ
7.1. Darea de seamă a parametrilor principali se efectuează conform legislației în vigoare. La sfîrșit de an financiar, Președintele Asociației prezintă Consiliului Asociației un raport referitor la situația financiară a Asociației, care urmează să fie confirmat de Comisia de Cenzori a Asociației.
7.2. Darea de seamă a Asociației se întocmește conform rezultatelor anului și conține:
• expunerea scurtă a rezultatelor activității Asociației în perioada de dare de seamă;
• soldul mijloacelor bănești la începutul perioadei de dare de seamă;
• venitul total al mijloacelor la fiecare sursă de mijloace ale Asociației, indicate în punctul 6.2. din prezentul Statut;
• cheltuielile pe direcțiile de activitate realizate cu indicarea cheltuielilor pentru remunerarea muncii, defalcărilor, impozitelor și altor cheltuieli administrative; soldul mijloacelor bănești la sfîrșitul perioadei de dare de seamă.
Asociația își desfășoară activitatea în baza bugetului anual și întocmește bilanțul anual conform legislației în vigoare. Bugetele anuale pot prevedea cheltuieli necesare pentru:
• suportarea cheltuielilor de participare la simpozioane, colocvii, pentru publicitate sau aferente acestor manifestări, corespunzătoare prevederilor din programele de activitate ale Asociației;
• organizarea de expoziții în țară și străinătate;
• acordarea ajutoarelor materiale de creație;
• organizarea și funcționarea taberelor de creație, a călătoriilor de documentare în țară și străinătate.
7.3. Darea de seamă financiară se aduce la cunoștința tuturor membrilor Asociației la ședința Congresului Asociației.
7.4. Darea de seamă financiară se păstrează în Asociație și este accesibilă tuturor membrilor săi.
7.5. Membrilor asociației și persoanelor juridice li se garantează accesul liber către parametrii financiari ai Asociației.

8. ADOPTAREA, COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA STAUTULUI
8.1. Prezentul Statut se aprobă de către Congresul Asociației.
8.2. Propunerile membrilor Asociației vizînd modificările și completările prezentului Statut se depun pe numele Consiliului Asociației, care le propune pentru examinare la următoarea ședință a Congresului Asociației.
8.3. Modificările și completările Statutului se aprobă prin hotărîrea Congresului Asociației care este deliberativă cu prezența a 50% plus unu din numărul total al membrilor și dacă pentru ele au votat 2/3 din numărul membrilor prezenți la ședință. Prevederile Statutului privind sediul Asociației pot fi modificate în baza deciziei Consiliului Asociației.
8.4. Modificările și completările Statutului intră în vigoare pentru terți din momentul înregistrării acestora.

9. FILIALELE ASOCIAȚIEI
9.1. Subdiviziunile organizatorice de bază ale Asociației sunt Filialele care realizează aceleași direcții de activitate ale Asociației. Filialele stabilesc între ele relații de colaborare în activitatea profesională, economică și administrativă, pe care o desfășoară în baza prezentului Statut.
9.2. Filialele se constituie după criteriul teritorial și se organizează din nu mai puțin de 7 membri. Decizia cu privire la crearea filialei se adoptă de către Consiliul Asociației. În localitățile Republicii Moldova în care se află cel puțin 7 membri ai Asociației, aceștia pot constitui o Filială a Asociației fără personalitate juridică.
9.3. Filialele se bucură de autonomie structurală, economică și activează în baza Regulamentului propriu aprobat prin hotărîrea Consiliului Asociației, cu respectarea Statutului Asociației. Președintele Filialei este ales de adunarea Filialei.
Anterior acordării recunoașterii formale, membrii fondatori prezintă proiectul de Regulament pentru obținerea avizului de la Asociație. După autentificarea proiectului de Regulament avizat, membrii fondatori prezintă copia acestuia la Asociație, care, după verificare, emite adresa de recunoaștere formală.
Reprezentarea Filialelor în actele juridice, în contractele încheiate de Filiala respectivă, precum și plățile, se realizează în baza delegației de competență dată de Președintele Asociației.
În politica general – culturală și profesională a Asociației sau în chestiuni de interes național, deciziile Consiliului Asociației sunt obligatorii, dacă nu încalcă autonomia Filialei.
9.4. Președintele Filialei prezintă pe bază permanentă darea de seamă despre activitatea Filialei Consiliului Asociației. Președintele și organele de conducere ale Filialelor răspund solidar și individual atît față de Consiliul Asociației, cît și față de Congresul Asociației pentru modul în care angajează resursele materiale și financiare ale Filialei, ca și pentru exercitarea obligațiilor prevăzute de prezentul Statut.

10. MODUL DE REORGANIZARE ȘI LICHIDARE
10.1. Asociația își încetează activitatea prin reorganizare și autodizolvare în baza deciziei Congresului Asociației adoptată în condițiile stabilite de prezentul Statut.
10.2. Reorganizarea Asociației se efectuează, în condițiile legii, prin fuziune (contopire, absorbție), dezmembrare (divizare, separare) sau transformare cu notificarea prealabilă a creditorilor. Reorganizarea produce efecte numai după înregistrarea ei la organul competent.
10.3. Autodizolvarea poate avea loc în cazul în care nu pot fi realizate scopurile statutare din lipsa fondurilor.
10.4. Asociația poate fi lichidată în mod forțat în baza hotărîrilor organelor abilitate în cazul încălcării legislației cu privire la asociațiile obștești.
10.5. Autodizolvarea Asociației este urmată de procedura de lichidare. În procesul de lichidare Asociația va utiliza denumirea sa cu mențiunea „în proces de lichidare”. Lichidarea Asociației se efectuează de către Comisia de lichidare, numită de către organul, care a adoptat această decizie în conformitate cu Legea Republicii Moldova nr.837 – cu privire la asociaţiile obşteşti din 17 mai 1996 și Codul Civil al Republicii Moldova.
10.6. Consiliul Asociației va depune la organul de înregistrare o cerere cu privire la înregistrarea declanșării lichidării Asociației și va comunica datele membrilor comisiei de lichidare.
10.7. Comisia de lichidare dispune de drepturile și obligațiile care nu contravin scopului lichidării. Comisia de lichidare suspendă activitatea Asociației, încasează creanțele de la debitori, vinde activele, satisface cerințele creditorilor și repartizează activele care au rămas conform prevederilor legale și statutare.
10.8. Comisia de lichidare întocmește bilanțul de lichidare, în care se indică valoarea și componența activelor rămase, și îl prezintă spre aprobare organului care a decis lichidarea.
10.9. Activele rămase după satisfacerea pretențiilor creditorilor nu pot fi distribuite între membrii Asociației și membrii organelor acesteia și se transmite altei organizații cu scopuri similare pentru realizarea scopurilor stabilite în statut.
10.10. Comisia de lichidare răspunde pentru daunele cauzate creditorilor în cazul în care nu și-a îndeplinit obligațiunile ce îi revin, a distribuit activele Asociației înainte de a satisface pretențiile creditorilor sau cu încălcarea legii ori Statutului Asociației.
10.11. Comisia de lichidare poartă răspunderea pentru daunele cauzate Asociației din culpa lor.