REGULAMENTUL PRIVIND PRIMIRILE ŞI TITULARIZĂRILE DE MEMBRI ÎN UNIUNEA ARTIŞTILOR PLASTICI DIN REPUBLICA MOLDOVA

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Potrivit art. 16 din Statutul Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova aprobat de Congresul XVII Extraordinar din 19.02.2009, poate fi membru al UAP orice artist plastic profesionist a cărui prestaţie este recunoscută public prin creaţiile sale şi prin participarea activă la viaţa culturală şi spirituală, fiind exclus de a fi supus unor discriminări sub motiv de credinţă, religie, de naţionalitate sau convingeri politice şi care îndeplineşte condiţiile stabilite de Statutul şi Regulamentele UAP.

Art. 2. Uniunea Artiştilor Plastici este formată din membri titulari şi stagiari.

Art. 3. Primirea de noi membri, titularizarea de membri se face individual, prin hotărârea Consiliului UAP, la propunerea secţiilor de specialitate.

CAPITOLUL II
PROCEDURA DE PRIMIRE ŞI TITULARIZARE CA MEMBRU UAP

Art. 4. Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- să fie absolvent al unei instituţii superioare de specialitate;
- să aibă o activitate artistică publică (expoziţii cu juriu sau personală), prioritar – în cadrul activităţii UAP;
- să facă dovadă, la primirea sa membru stagiar, a activităţii profesionale desfăşurate.

Art. 5. Candidatul trebuie să depună următoarele acte:
 • fişa personală (se îndeplineşte la sediul UAP) (Partea 1) (Partea 2)
 • cerere către Consiliul UAP
 • recomandare din partea secţiei; trei recomandări din partea membrilor titulari ai UAP
 • adeverinţă de participare la expoziţii în cadrul UAP sau Muzeului Naţional de Artă al Moldovei
 • CV-ul (autobiografia) detaliat (CD-R şi pe foaie A4)
 • trei fotografii personale: două 3x4 (alb-negru sau color) şi una artistică (color); xerocopii ale:
  diplomei de absolvire a instituţiei superioare de specialitate;
  buletinului de identitate;
  cărţii de muncă;
  materialelor publicate în presă;
  zece-cincisprezece fotografii ale lucrărilor de autor, cu specificarea datelor concrete:
  denumirea lucrării, tehnica şi anul executării, dimensiuni.
 • O mapă (cu 20-30 de foi)      

Art. 6. Perioada de stagiatură este de minimum 2 şi maximum 6 ani de la data primirii ca membru stagiar al UAP.

Art. 7. Solicitanţii vor prezenta, în funcţie de secţie, următoarele lucrări în original (lucrările de diplomă nu se acceptă):

1. Secţia pictură
  - primiri (m. stagiari):  10-15 lucrări de pictură;
  - titularizări:  10-12 lucrări de pictură.

2. Secţia sculptură
  - primiri (m. stagiari): 7 lucrări de sculptură;
  - titularizări: 5 lucrări de sculptură.

3. Secţia grafică
  - primiri (m. stagiari): 12 lucrări de grafică;
  - titularizări: 10 lucrări de grafică.

4. Secţia artă decorativă
  1. Tapiserie: 3 tapiserii sau o lucrare monumentală şi 5 proiecte desenate.
  2. Sticlă sau ceramică: un ansamblu funcţional şi alte 5 lucrări diferite în material definitiv.
  3. Imprimeuri sau ţesături: 7 buc. material imprimat sau ţesut, după caz, fiecare 1 m liniar cu lăţimi diferite sau sub forma unui panou şi
  5 schiţe de lucru.
  4. Podoabe, bijuterii: 5 ansambluri de lucrări, fiecare constituit din minim 3 piese.
  5. Artă vestimentară: 5 lucrări, fiecare constituind câte un ansamblu vestimentar (unicat).
  6. Jocuri şi jucării: 10 prototipuri de jucării şi 5 jocuri, însoţite fiecare de documentaţia de execuţie (schiţe de idei, desene intermediare).
  7. Piese decorative executate din diferite materiale: 10 lucrări, din care una să constituie un ansamblu utilitar.
  Menţiune: acelaşi număr de lucrări pentru primiri şi titularizări.


5. Secţia scenografie
  - primiri (m. stagiari): 3 spectacole de teatru, decor sau costume / sau 2 filme artistice de lung metraj – decor sau costume / sau 5 filme de animaţie (decor) / sau 3 filme de animaţie păpuşi (decor sau păpuşi).
  Participarea artiştilor la o Trienală de scenografie sau o expoziţie colectivă sau personală de scenografie. - titularizări: 6 spectacole de teatru-decor sau costume, din care 3 spectacole realizate după data primirii în UAP / sau 4 filme artistice de lung metraj decor sau costume, din care 2 realizate după data primirii în UAP / sau 10 filme desen animat (decor), din care 5 filme realizate după data primirii în UAP / sau 6 filme desene animaţie păpuşi, din care 3 realizate după data primirii în UAP.
  Participarea la două Trienale sau o expoziţie personală şi una colectivă de scenografie.

  NOTĂ: Artiştii vor prezenta atât pentru primiri (membri stagiari), cât şi pentru titularizări următoarele: 10 schiţe decor plus o machetă sau 30 schiţe costume.
  Material documentar: film, fotografii, video.


6. Secţia foto/video
  - primiri (m. stagiari): 10 – 15 foto originale;
  - titularizări: 10 – 15 foto originale.

7. Secţia pictură religioasă
  Menţiune: candidaţii care au realizat în domeniul picturii religioase se pot prezenta cu lucrări executate pe lemn sau sticlă, creaţii originale - 10 lucrări, sau pot prezenta planşe, documente foto, diapozitive, casete video, pliante, cataloage etc., din care să rezulte creaţia artistică originală realizată în tehnici diferite, în cadrul unor mănăstiri, biserici etc.

8. Secţia critică
  3 studii publicate, având minimum 20 pagini sau 1 studiu publicat şi 20 cronici plastice publicate în revistele de specialitate.
  Acelaşi număr de lucrări pentru primiri (m. stagiari) şi titularizări.
  Menţiune:
  a) studiile publicate şi cronicile ce se prezintă pentru titularizare trebuie să fie altele decât cele de la primirea ca stagiar;
  b) inclusiv pentru toate secţiile: lucrările prezentate pentru titularizare vor fi altele decât cele prezentate pentru primirea ca membru stagiar.

CAPITOLUL III
DISPOZIŢII FINALE
Art. 10. Pentru acoperirea cheltuielilor legate de activitatea de primire (membri stagiari) şi titularizare ca membru UAP din RM, candidaţii plătesc la contul UAP o taxă unică de 200 (două sute) lei nerambursabilă, iar chitanţa se anexează la dosarul candidatului, care se înaintează apoi Consiliului UAP la şedinţa de examinare a primirilor (membri stagiari) şi titularizare în UAP din RM.
Art. 11. Atribuţii administrative privind primirea cererilor, a actelor necesare, comunicarea hotărârilor Consiliului UAP, evidenţa membrilor UAP, vor fi organizate şi aduse la îndeplinire de către preşedinţii secţiilor în colaborare cu Conducerea Operativă UAP.
Art. 12. Prezentul Regulament de primiri de noi membri ai UAP a fost aprobat la şedinţa Consiliului UAP din 18 ianuarie 2011.